เงื่อนไขการเช่ารถ

 1.  จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามที่นั่งของรถ

 2.  ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สิ่งเสพติด ภายในรถ

 3.  ห้ามนำสื่งผิดกฎหมายขึ้นมาภายในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็นจะเชิญเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

 4.  พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หากเห็นว่าการเดินท่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของผู้ใช้รถ

 5.  พนักงานขับรถ จะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญ

 6.  เวลาการใช้รถเริ่ม 06.00 - 18.00 น. หากใช้รถก่อน หรือ หลังเวลาที่กำหนด จะคิดเป็นค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท โดยไม่เกินเวลา 24.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะคิดเพิ่มเป็น 1 วัน

 7.  ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ค่าเช่ารถ + ค่าทางพิเศษ + ค่าน้ำมัน + ค่าจอดรถ อื่นๆ ถ้ามี หรือแล้วแต่ตกลง

 8.  การจองรถล่วงหน้า กรุณาโอนเงินค่ามัดจำ ก่อน 500 บาท/วัน กรณีที่จะยกเลิกการเช่ารถ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนภายใน 7 วัน มิฉนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

รูปภายในรถ

 

รวมที่เที่ยวทั่วไทย

ฅนเดินทาง

Login Form